Latvija

Noteikumi un nosacījumi

Vispārējie Tuul elektrisko skrejriteņu nomas lietošanas noteikumi un nosacījumi

Spēkā no 01.01.2022.

Lūdzu, izlasiet šos vispārējos nomas elektrisko skrejriteņu lietošanas noteikumus un nosacījumus, tostarp šeit minētos dokumentus un tiesību aktus, un sāciet izmantot mūsu pakalpojumus tikai tad, ja izprotat noteikumus un nosacījumus un pilnībā piekrītat tiem.

1. Noteikumi un nosacījumi un līguma vispārējie principi

1.1. Mums ir jānoslēdz līgums par Tuul elektrisko skrejriteņu izmantošanu (turpmāk –

“Līgums”). Jūs – skrejriteņa lietotājs (turpmāk – “Lietotājs”) – esat viena no Līguma pusēm, un mēs, “TUUL MOBILITY SIA”, reģistrācijas numurs 40203388098, juridiskā adrese Grostonas iela 19 – 23, Riga, LV-1013, Latvia (turpmāk – “TUUL”, “mēs”), esam Līguma otra puse. Līguma priekšmets ir jūsu veiktā elektrisko skrejriteņu ar Tuul prečzīmi (turpmāk – “Skrejritenis”) un ar tiem saistīto pakalpojumu izmantošana norādītajās zonās (turpmāk – “Pakalpojuma zona”) (turpmāk – “Pakalpojums”).

1.2. Šie vispārējie noteikumi un nosacījumi ir galvenais Līguma saturs, bet turpmāk minētais ir Līguma neatņemama daļa papildus vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem:

1.2.1. TUUL piederošās Tuul mobilās lietotnes privātuma politika, kas ir pieejama mūsu lietotnē un tiešsaistē tīmekļvietnē www.tuul.xyz/privacy-policy/ (turpmāk – “Privātuma politika”);

1.2.2. Latvijas Republikas un jūsu atrašanās vietas vietējās administrācijas tiesību akti, galvenokārt tiesību akti saistībā ar satiksmi un sabiedrisko kārtību;

1.2.3. TUUL piederošās Tuul mobilās lietotnes pakalpojumu cenrādis, kas ir pieejams mūsu lietotnē;

1.2.4. vadlīnijas, palīdzības materiāli un norādījumi, kas ir pieejami lietotnē un pakalpojuma tīmekļvietnē;

1.2.5. īpašo piedāvājumu un piedāvājumu ar atlaidi noteikumi un nosacījumi;

1.2.6. citi noteikumi un nosacījumi, ko esam norādījuši Līgumā vai lietotnē, pamatojoties uz Līgumu.

1.3. Paturam tiesības jebkurā laikā grozīt Līgumu, tostarp cenrādi, jo mūsu pakalpojumi un produkti pastāvīgi attīstās. Neviens no grozījumiem attiecībā uz jums nestāsies spēkā, pirms nebūsim padarījuši grozītos noteikumus un nosacījumus jums pieejamus ar mūsu tīmekļvietnes vai mūsu mobilās lietotnes starpniecību. Informēsim jūs arī par jebkuriem vispārējo noteikumu un nosacījumu un Privātuma politikas grozījumiem ar lietotnes starpniecību, izmantojot ar kontu saistīto kontaktinformāciju vai citā saprātīgā veidā. Ja turpināsiet izmantot pakalpojumus, kad jums būs padarīts pieejams grozītais Līgums, uzskatīsim to par jūsu piekrišanu grozījumiem.

1.4. Visiem mūsu lietotnes un Skrejriteņa lietotājiem:

1.4.1. ir jābūt vismaz 18 gadus veciem;

1.4.2. ir jāizveido personīgais konts mūsu mobilajā lietotnē;

1.4.3. ir jāļauj sevi identificēt, pamatojoties uz personīgo mobilā tālruņa numuru, pilno vārdu un lietotāja kontu (turpmāk – “Identifikācija”);

1.4.4. ir jāsasaista lietotnes konts ar derīgu kredītkarti vai debetkarti (turpmāk – “Izvēlētais maksājuma veids”), lai izmantotu pakalpojumus;

1.4.5. ir jāsasaista lietotnes konts ar Lietotāja mobilo tālruni.

Pakalpojuma izmantošanai ir jāapstrādā Lietotāja personas dati, tostarp jānosaka viņa atrašanās vieta, jāsasaista mobilā tālruņa numurs ar kontu, kā arī jāapstrādā kartes dati un klienta dati mūsu datubāzē. Lasiet vairāk par mūsu personas datu apstrādi un Privātuma politiku tīmekļvietnē www.tuul.xyz/privacy-policy/.

2. TUUL lietotne un lietotāja konts

2.1. Pakalpojuma izmantošanai ir jāinstalē TUUL mobilās lietotnes programmatūra (turpmāk – “Lietotne”) Lietotāja mobilajā ierīcē un jāizveido personīgais lietotāja konts (turpmāk – “Konts”).

2.2. Izveidojot un izmantojot Kontu, jums ir jāizmanto un jāievada jūsu īstais vārds, pareizi personīgie un bankas kartes dati, kā arī vienmēr jāatjaunina informācija.

2.3. Jūsu Lietotāja Konts ir personīgs, un atbildat par piekļuvi Kontam, tā izmantošanu un drošību, tostarp Skrejriteņa atbloķēšanu un izmantošanu, brauciena beigšanu un Skrejriteņa novietošanu stāvēšanai saskaņā ar Līgumā noteiktajām prasībām, kā arī par iepriekšminētā neizpildi, ja vien neesat informējis par jūsu Konta nepilnvarotu izmantošanu saskaņā ar 2.4. punktu.

2.4. Ja jums ir aizdomas, ka Jūsu kontam ir piekļūts vai tas ir izmantots bez jūsu atļaujas vai esat zaudējis spēju kontrolēt savu Kontu jebkāda cita iemesla dēļ, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, nosūtot e-pasta ziņu uz adresi lv.info@tuul.xyz vai zvanot uz klientu atbalsta dienesta tālruņa numuru +371 2230 4456.

2.5. Mums ir tiesības apturēt Konta izmantošanu vai īslaicīgi bloķēt piekļuvi Kontam, lai aizsargātu jūsu un mūsu tiesības ar Kontu saistīto darbību izmeklēšanas laikā. Mums ir tiesības un pienākums ierobežot Konta izmantošanu, ja tas ir nepieciešams noziedzīgu nodarījumu novēršanai, klientu atbalsta dienesta mērķu sasniegšanai, līgumsaistību vai no tiesību aktiem izrietošu prasību izpildei, atbilstībai tiesas lēmumam vai tiesībaizsardzības iestādes vai citas uzraudzības vai valsts iestādes administratīvajam aktam.

2.6. Mums ir jāsazinās ar jums, lai sniegtu pakalpojumus, tāpēc ir nenovēršami, ka, iespējams, sūtīsim jums ar šiem pakalpojumiem saistītas īsziņas, Lietotnes paziņojumus un/vai e-pasta ziņojumus. Varat mainīt paziņojumu iestatījumus Lietotnē un jūsu mobilā tālruņa iestatījumos, bet noteiktu paziņojumu atspējošana var nozīmēt, ka nevarēsim jums sniegt Pakalpojumu. Pagaidiet 24 stundas, līdz stāsies spēkā lietotņu paziņojumu preferences.

3. Skrejriteņa izmantošana

Vispārējie lietošanas noteikumi

3.1. Skrejritenis ir jāizmanto atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem un, pats galvenais, droši attiecībā uz jūsu un trešo personu veselību un īpašumu.

3.2. Lai izmantotu Skrejriteni, ir jāatver Lietotne un jāpiesakās jūsu Lietotāja Kontā. Noslēdzam atsevišķu līgumu par šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem katru reizi, kad izmantojat Skrejriteni. Brīdī, kad Skrejritenis ir atbloķēts, tiek noslēgts jauns līgums.

3.3. Lūdzu, ņemiet vērā: ja izmantojat mūsu Pakalpojumu, par maksu iegūstat tiesības uz Skrejriteņa esību personīgā īpašumā un izmantošanu noteiktā periodā un paredzētajam nolūkam (t. i., braukšanai ar Skrejriteni). Skrejritenis vienmēr pieder “TUUL MOBILITY SIA”. Tiesības izmantot Skrejriteni neiekļauj tiesības bojāt, lauzt, noņemt, mainīt vai demontēt Skrejriteni vai tā daļas.

3.4. Ir stingri aizliegts atļaut trešai personai izmantot Skrejriteni bez maksas vai par maksu, izņemot grupu braucienus saskaņā ar 3.21.–3.26. punktā minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

3.5. Atbloķējot Skrejriteni, piekrītat, ka izmantosiet Skrejriteni saskaņā ar Līgumā noteiktajiem vai minētajiem noteikumiem un nosacījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka prasību pārkāpšana vai ignorēšana var radīt jums atbildību, tostarp (līguma) sodus un prasības par zaudējumu atlīdzību, kā arī Līguma anulēšanu.

3.6. Lietotājs, kurš ir atbloķējis Skrejriteni, atbild par Skrejriteņa stāvokļa uzturēšanu izmantošanas periodā un Skrejriteņa atdošanu Lietotnē norādītajā stāvvietu zonā tādā stāvoklī, kādā tas bija izmantošanas sākumā. Ja atdotais Skrejritenis ir bojāts vai tam ir nepieciešams remonts, jums lūgs kompensēt Skrejriteņa remonta izmaksas saskaņā ar 4.10. un 4.12.3. punktu.

Skrejriteņa atbloķēšana

3.7. Lai izmantotu Pakalpojumu, ir jālejupielādē Tuul mobilā lietotne no Google Play vai Apple App Store, jāizveido personīgais Lietotāja Konts un jāievada derīgas jūsu personīgās kredītkartes vai debetkartes informācija.

3.8. Lai atbloķētu Skrejriteni, varat:

– izvēlēties Skrejriteni Lietotnes kartes skatā;

– noskenēt kvadrātkodu uz uzlīmes, kas atrodas uz Skrejriteņa stūres stieņa, vai

– manuāli ievadīt sešciparu kodu uzlīmes apakšā.

Ja nepieciešams, varat izmantot Lietotnes lukturīša funkciju.

3.9. Varat apskatīt savu atrašanās vietu un tuvumā pieejamo Skrejriteņu atrašanās vietu kartes skatā, kas atveras Lietotnē. Ja redzat Skrejriteni jūsu atrašanās vietas tuvumā, kas netiek parādīts Lietotnē, iespējams, Skrejritenim ir tehniskas problēmas vai atlikušais akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks nekā 10% un Skrejritenis nav pieejams lietošanai.

3.10. Atbloķējot Skrejriteni, izmantojot Lietotni, piekrītat Skrejriteņa izmantošanai par maksu saskaņā ar Tuul darbības pilsētas cenrādi. Papildinformāciju par mūsu maksām un samaksas noteikumiem skatiet 4.2. punktā.

3.11. KARTĒ NORĀDĪTĀS PAKALPOJUMA ZONAS, STĀVVIETU ZONAS UN IEROBEŽOTĀS ZONAS IR NOTEIKTAS SADARBĪBĀ AR PAŠVALDĪBU, UN TĀS IR OBLIGĀTI JĀŅEM VĒRĀ. Ierobežojumi var nozīmēt, ka iebraukšana ar Skrejriteni noteiktās zonās var būt aizliegta vai uz kustību tajās var attiekties citi ierobežojumi. Braukšana ar Skrejriteni ārpus stāvvietu zonas ir atļauta, bet jums ir jāpabeidz brauciens Lietotnē norādītajā stāvvietu zonā, pretējā gadījumā mums ir tiesības jums pieprasīt maksāt līgumsodu.

3.12. Aptuvenais attālums, ko var veikt pirms Skrejriteņa uzlādes, tiek reāllaikā parādīts Lietotnē. Akumulatora informācija tiek parādīta, lai jūs varētu labāk plānot braucienu, un tā ir indikatīva.

3.13. Pirms atbloķējat Skrejriteni, iesakām ņemt vērā laikapstākļu prognozi jūsu plānotā brauciena laikam, lai jūsu brauciens būtu patīkams un drošs.

3.14. Katru reizi, kad atbloķējat Skrejriteni un sākat braucienu, apstiprināt, ka esat iepazinies ar:

(a) piemērojamajiem satiksmes regulējuma tiesību aktiem un noteikumiem;

(b) noteikumiem un nosacījumiem, pienākumiem un ierobežojumiem, kas ir iekļauti Līgumā;

(c) prasībām, kas ir noteiktas jums kā braucējam Līguma 3.40.–3.59. punktā.

Skrejriteņa rezervācija

3.15. Skrejriteņus var iepriekš rezervēt. Piemēram, varat izmantot rezervāciju īslaicīgai novietošanai stāvvietā, ja vēlaties vēlāk turpināt braucienu vai atrast piemērotu Skrejriteni. Citi lietotāji nevar nomāt rezervētus Skrejriteņus.

3.16. Rezervācija ir maksas pakalpojums, un maksa tiek aprēķināta par minūtēm, pamatojoties uz cenrādi, kas ir piemērojams Skrejriteņa rezervācijas brīdī. Piemērotā maksa tiek parādīta Lietotnes kartes skatā, izvēloties piemērotu Skrejriteni.

3.17. Rezervācijas maksas aprēķins sākas no rezervācijas apstiprinājuma brīža un beidzas ar rezervācijas atcelšanas vai Skrejriteņa atbloķēšanas brīdi.

Pauzes funkcija

3.18. Lietotājs var pauzēt braucienu, izmantojot pauzes funkciju. Citi lietotāji nevar nomāt pauzes režīmā esošus Skrejriteņus. Pauzi var izmantot īslaicīgai novietošanai stāvvietā līdz 60 minūtēm, pēc kurām pauze automātiski beidzas un Skrejritenis ir pieejams citiem.

3.19. Pauzes funkcija ir maksas funkcija. Maksa par pauzi tiek aprēķināta par katru minūti kopš pauzes sākuma.

3.20. Pauzes funkciju var izmantot tikai pēc Skrejriteņa atbloķēšanas, t. i., aktīvās nomas sesijas laikā. Maksa par minūtēm tiek aprēķināta par katru minūti kopš sākuma, nospiežot pauzes ikonas pogu. Pauzi var beigt, turpinot aktīvo brauciena sesiju vai beidzot sesiju.

Grupu braucieni

3.21. Grupas brauciena sesijas gadījumā Lietotājs var atbloķēt līdz pieciem Skrejriteņiem sev un saviem ceļabiedriem (grupas dalībniekiem). Neatbloķējiet Skrejriteņus svešiniekiem.

3.22. Grupas braucienu sesijas var uzsākt lietotāji, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Kad Lietotājs uzsāk grupas sesiju, viņš noslēdz ar mums Līgumu par ne vairāk kā piecu Skrejriteņu izmantošanu viņa vārdā un saskaņā ar Līgumā iekļautajiem noteikumiem un nosacījumiem.

3.23. Skrejriteņus var pievienot grupas brauciena sesijai visā sesijas laikā. Instruējot grupas dalībniekus, lūdzu, ņemiet vērā Lietotnē minētos atbloķēšanas norādījumus. Grupas sesijai atbloķētu Skrejriteņu izmantošanu reglamentē šie lietošanas noteikumi, ņemot vērā grupu braucieniem paredzētos izņēmumus.

3.24. Atbloķējot Skrejriteņus citām personām, lai veiktu grupas braucienu, uzņematies atbildību par to, lai grupas dalībnieki būtu iepazinušies ar Tuul Skrejriteņu lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, piekristu tiem un apņemtos tos ievērot.

3.25. Uzsākot grupas brauciena sesiju, varam iekasēt priekšapmaksu 15 eiro apmērā, izmantojot jūsu maksājuma veidu.

3.26. Grupas brauciena sesijas lietotāji nevar no grupas dalībniekiem iekasēt lielāku maksu par to, kas par Skrejriteņu izmantošanu tiek iekasēta saskaņā ar Tuul cenrādi (turpmāk – “Cenrādis”), tostarp papildmaksas, komisijas maksu vai citus maksājumus.

30 dienu biļete

3.27. Varat iegādāties Tuul 30 dienu biļeti. 30 dienu biļetes abonements tiek aktivizēts uzreiz pēc maksājuma saņemšanas, un tas ir derīgs 30 secīgas dienas no šī brīža. Varat jebkurā laikā Lietotnē apskatīt precīzu jūsu 30 dienu biļetes abonementa beigu termiņu.

3.28. Ar 30 dienu biļeti varat izmantot 60 braucienu minūtes katrā kalendārajā dienā jūsu aktīvā abonementa laikā. Dienas minūšu skaitīšana sākas katru dienu plkst. 00.00 (EET) (ja vien iepriekšējā datumā nav sākta nepabeigta sesija) un beidzas plkst. 23.59. Dienas minūtes var izmantot vairākās braucienu sesijās un tās nav jāizlieto vienā sesijā. Minūšu skaitīšana sākas, atbloķējot Tuul Skrejriteni, un beidzas, to atkal atbloķējot, saskaņā ar šeit minētajiem noteikumiem.

3.29. Brauciena sesijas datums tiek noteikts, ņemot vērā datumu, kurā sākāt brauciena sesiju, pat ja sesija turpinās nākamajā datumā. Piemēram, ja sāksiet brauciena sesiju plkst. 23.55 un tā turpināsies nākamajā datumā, visas no sākuma datuma atlikušās minūtes tiks skaitītas līdz sesijas beigām. Beidzot šo sesiju, beigsies derīguma termiņš visām minūtēm, kas jums, iespējams, palikušas no iepriekšējā datuma.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sesijās, kas turpinās nākamajā datumā, beidzoties minūtēm no sākuma datuma, tiks piemērota maksa saskaņā ar Tuul pilsētas Cenrādi. Minūšu skaitīšana jaunajam datumam netiks sākta sesijām, kas turpināsies pēc nākamā datuma.

Piemēram, ir 30 dienu biļetes pēdējā diena, un jums ir atlikušas 20 minūtes līdz biļetes derīguma termiņa beigām, bet jums vēl ir palikušas 45 dienas brauciena minūtes. Tas nekas. Ja sākat sesiju pirms 30 dienu biļetes derīguma termiņa beigām, varat izmantot visas atlikušās minūtes šajā pēdējā sesijā.

Beidzot šo sesiju, beigsies derīguma termiņš visām minūtēm, kas jums, iespējams, ir palikušas.

3.30. Rezervācijas minūtes netiks ieskaitītas jūsu 60 dienas brauciena minūtēs, un par tām tiks iekasēta atsevišķa maksa saskaņā ar Tuul Cenrādi.

3.31. No iepriekšējiem datumiem atlikušās minūtes nevar pārcelt uz nākamajām dienām. Neizmantotās brauciena minūtes nevar pārcelt uz nākamajām dienām vai krāt. Par tām arī nevar saņemt atmaksu.

3.32. 30 dienu biļetes abonementa periodā varat braukt ar Tuul vairāk nekā 60 minūtes dienā – tādā gadījumā par brauciena minūtēm no 61. minūtes tiks iekasēta maksa saskaņā ar parasto pilsētas minūšu cenrādi. Šīs papildu minūtes pretendē arī uz visām akcijām/atlaidēm.

3.33. Jums kā patērētājam ir tiesības atsaukt jūsu 30 dienu biļetes abonementu 14 dienu periodā no pirkuma datuma (tostarp no atjaunota abonementa). Lai atsauktu abonementu, lūdzu, sūtiet e-pasta ziņu uz adresi lv.info@tuul.xyz. Jūsu 30 dienu biļetes abonements tiks deaktivizēts nākamajā datumā pēc jūsu atsaukuma pieprasījuma saņemšanas. Triju darba dienu laikā pēc atcelšanas atmaksāsim jūsu abonementa maksu, atskaitot maksu par dienām, kurās abonements bija aktīvs pirms atcelšanas (30 dienu biļetes maksa * (aktīvās dienas)/30).

3.34. Jūsu 30 dienu biļetes abonements tiks atjaunots automātiski. Varat atteikties no atjaunošanas savā Tuul Lietotnē jebkurā laikā pirms jūsu aktīvā abonementa beigām. Ja jūsu 30 dienu biļete tika atjaunota, jo aizmirsāt atcelt abonementa atjaunošanu, lūdzu, izmantojiet atsaukuma procedūru, lai atceltu abonementu.

24 stundu biļete

3.35. Varat iegādāties Tuul 24 stundu biļeti. 24 stundu biļetes abonements tiek aktivizēts uzreiz pēc maksājuma saņemšanas, un tas ir derīgs 24 secīgas stundas no šī brīža. 24 stundu biļete ir derīga tikai nomas sesijām pēc biļetes iegādes, un to nevar piemērot ar atpakaļejošu datumu. Lietotnē varat apskatīt jūsu 24 stundu biļetes abonementa beigu termiņu.

Akcijas kodus un atlaides nevar izmantot 24 stundu biļešu iegādei, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

3.36. Ar 24 stundu biļeti abonementa periodā varat izmantot neierobežotu skaitu brauciena sesiju, kuru ilgums nepārsniedz 90 minūtes. Ja aktīvās 24 stundu biļetes izmantošanas laikā jums ir brauciena sesija, kuras ilgums pārsniedz 90 minūtes, par sesijas brauciena minūtēm no 91. minūtes tiks iekasēta maksa saskaņā ar parasto pilsētas minūšu cenrādi. Labās ziņas ir tādas, ka šīs papildu minūtes pretendē uz visām akcijām/atlaidēm.

3.37. Ja sākat sesiju pirms 24 stundu biļetes derīguma termiņa beigām, varat izmantot 90 minūšu sesijas minūtes bez papildmaksas. Beidzot šo sesiju, beigsies derīguma termiņš visām minūtēm, kuras jums, iespējams, ir atlikušas no 90 minūtēm, vai, ja sesijas ilgums pārsniegs 90 minūtes, par brauciena minūtēm no 91. minūtes tiks iekasēta maksa saskaņā ar parasto pilsētas minūšu cenrādi.

3.38. Rezervācijas minūtes netiks ieskaitītas jūsu 24 stundu biļetes sesijas minūtēs, un par tām tiks iekasēta maksa saskaņā ar Tuul Cenrādi.

30 dienu biļetes un 24 stundu biļetes apvienošana

3.39. Apņēmīgi Tuul braucēji var aktivizēt gan 30 dienu biļeti, gan 24 stundu biļeti, lai izbaudītu ilgus braucienus. Pirmās 90 sesijas minūtes tiks atskaitītas no jūsu 24 stundu biļetes, bet nākamās 60 minūtes tiks atskaitītas no jūsu 30 dienu biļetes dienas minūtēm. Tādējādi varat arī izbaudīt ilgas sesijas par labāko cenu.

Atrunas attiecībā uz 30 dienu biļetes un 24 stundu biļetes abonementiem

30 dienu biļetes un 24 stundu biļetes abonementi ir paredzēti tikai personīgai lietošanai – nevarat koplietot biļetes ar citiem lietotājiem vai nodot abonementus citiem lietotājiem. Pārkāpjot šos ierobežojumus, jūsu abonements tiks nekavējoties atcelts bez atmaksas iespējas. Akcijas/atlaižu kodi nav piemērojami, iegādājoties 30 dienu biļeti un 24 stundu biļeti.

Ja 30 dienu biļetes turētājs vai 24 stundu biļetes turētājs sāk grupas sesiju, attiecīgās biļetes minūtes tiek piemērotas tikai biļetes turētājam, tas ir, vienam braucējam; maksa par sesijām citiem braucējiem tiek iekasēta saskaņā ar Tuul Cenrādi.

Rezervācijas nav iekļautas Tuul biļetēs, un maksa par tām tiks iekasēta saskaņā ar pilsētas Cenrādi. Stāvvietas maksa nav iekļauta Tuul biļetēs, un tā tiks iekasēta saskaņā ar pilsētas Cenrādi.

Drošība

3.40. Pēc Skrejriteņa atbloķēšanas un pirms brauciena sākšanas pārliecinieties, ka tas nav salauzts, tam ir visas detaļas un tas ir braukšanai drošā stāvoklī:

pārbaudiet rāmja un stūres stieņa stāvokli, pārbaudiet, vai Skrejritenim ir viena atstarojoša lente priekšpusē, divas sānos un viena uz dubļusarga aizmugurē;

Skrejriteņa riteņi nav bojāti un brīvi kustas, ārējās riepas nav tukšas, nodilušas vai bojātas;

pārbaudiet, vai darbojas bremzes;

atlikušajam akumulatora uzlādes līmenim ir jābūt vismaz 10%;

pārbaudiet, vai darbojas zvaniņš, kā arī priekšējie un aizmugurējie lukturi.

3.41. Ja skrejritenis neatbilst iepriekšminētajām prasībām, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums, zvanot uz mūsu klientu atbalsta dienesta tālruņa numuru +371 2230 4456. Jūs sauks pie atbildības par defektiem, ja sāksiet izmantot Skrejriteni, kas pēc sākotnējās pārbaudes nav darba kārtībā.

3.42. IZMANTOT SKREJRITENI, KAS NAV DARBA KĀRTĪBĀ VAI IR TEHNISKI DEFEKTĪVS, VAR BŪT BĪSTAMI JŪSU UN CITU CILVĒKU DZĪVĪBAI UN VESELĪBAI. LŪDZU, ESIET ATBILDĪGS UN NESĀCIET IZMANTOT ŠĀDUS SKREJRITEŅUS. JA DEFEKTS VAI BOJĀJUMS KĻŪST PAMANĀMS BRAUCIENA LAIKĀ, NEKAVĒJOTIES PĀRTRAUCIET BRAUCIENU UN SAZINIETIES AR MŪSU KLIENTU ATBALSTA DIENESTU, ZVANOT UZ TĀLRUŅA NUMURU +371 2230 4456.

Braukšana

3.43. Braucot ar Skrejriteni, jums ir jānodrošina atbilstība visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem un šim Līgumam.

3.44. Ceļu satiksmes likuma izpratnē Skrejritenis ir vieglais transportlīdzeklis, kura izmantošana ir atļauta galvenokārt uz velosipēdu celiņiem, velosipēdu un gājēju celiņiem, gājēju celiņiem, ietvēm un velojoslām. Uz braukšanu attiecināmās prasības ir noteiktas Satiksmes likumā, kura jaunākā versija ir pieejam LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI interneta vietnē: https://likumi.lv/ta/id/45467-celu-satiksmes-likums.

3.45. Ar Skrejriteni vienlaicīgi var braukt tikai viena persona.

3.46. TUUL nomas skrejriteņu maksimālā kravnesība parastos braucienos pilsētvidē ir 120 kilogrami.

3.47. Braucot ar Skrejriteni, lietojiet piemērotu apģērbu un apavus, kā arī aizsarglīdzekļus, kurus var uzskatīt par pamatotiem, lai nepieļautu traumas, braucot ar Skrejriteni (ķivere, roku un kāju aizsargi).

3.48. Skrejriteņa izmantošana ir aizliegta, ja esat lietojis alkoholu, narkotikas, medikamentus vai citas vielas, kuru ietekme var pasliktināt jūsu spēju droši lietot Skrejriteni.

3.49. Braucot ar Skrejriteni, vienmēr ir jāturas pie stūres stieņa vismaz ar vienu roku.

3.50. Maksimālais pieļaujamais Skrejriteņa ātrums ir 25 km/h. Braukšana gājēja pārvietošanās ātrumā ir atļauta, ja atrodaties blakus gājējam. Braucot ar Skrejriteni, izvēlieties ātrumu atbilstoši spēkā esošajam braukšanas ātruma ierobežojumam, jūsu braukšanas pieredzei, laikapstākļiem, ceļa un satiksmes apstākļiem, lai jūs varētu garantēt pilnīgu kontroli pār Skrejriteni, kā arī drošu braukšanu un apstāšanos.

3.51. Tuvojoties krustojumiem un gājēju pārejām, transportlīdzekļa braukšanas ātrumam ir jābūt samazinātam līdz gājēja pārvietošanās ātrumam, un jāgarantē drošība uz ceļa. Skrejriteņa vadītājam nav priekšrokas uz gājēju pārejas vai pārejas punktā (ja vien Skrejritenis nešķērso brauktuvi, uz kuras vadītājs nogriežas) uz gājēju pārejas. Skrejriteņa vadītājam ir priekšroka tikai tad, ja viņš šķērso gājēju pāreju, stumjot transportlīdzekli sev blakus.

3.52. Braucot ar Skrejriteni, ir aizliegts izmantot tālruni, planšetdatoru, audio atskaņotāju vai citu ierīci, ja tā var novērst uzmanību un samazināt spēju droši izmantot Skrejriteni.

3.53. Ar Skrejriteni ir aizliegts veikt vai mēģināt trikus vai citus bīstamus manevrus.

3.54. Braucot ar Skrejriteni, pret transportlīdzekli un apkārtni ir jāizturas ilgtspējīgi un apdomīgi. Ar Skrejriteni ir aizliegts braukt ārpus ceļiem ar cieto segumu (ja vien tas nav nenovēršami, lai turpinātu braucienu) vai zonās, kurās braukšana ir aizliegta, izmantot Skrejriteni sacensībām vai trikiem vai jebkurā citā veidā, kas ir bīstams un traucē citus ceļa lietotājus. Lietotājs apstiprina, ka Tuul kā pakalpojuma sniedzēju nevar saukt pie atbildības par negadījumiem, kas ir radušies ceļa virsmas kvalitātes dēļ.

3.55. Ja brauciena laikā atklājat, ka Skrejritenis neatbilst drošības prasībām vai pamanāt citu bīstamu bojājumu vai defektu, pēc iespējas ātrāk ir jāpārtrauc braukt ar Skrejriteni un jāinformē par Skrejriteņa stāvokli saskaņā ar 3.41.–3.42. punktu.

Brauciena beigšana un novietošana stāvvietā

3.56. Skrejriteņa izmantošana tiek beigta, bloķējot transportlīdzekli paredzētajā stāvvietu zonā. Tuvākā stāvvietu zona ir norādīta Lietotnē esošajā kartē. Brauciens ir jāplāno tā, lai to beigtu stāvvietu zonā, ņemot vērā Skrejriteņa atlikušo akumulatora uzlādes līmeni. Skrejritenis arī ir jāatstāj 

stāvvietu zonā, ja akumulators ir izlādējies un vairs nevarat braukt ar Skrejriteni. Maksa par Skrejriteņa izmantošanu tiks aprēķināta, līdz Skrejritenis tiks bloķēts stāvvietu zonā.

3.57. Skrejriteņa bloķēšana ārpus stāvvietu zonas var nebūt iespējama, īstenojot tehniskus pasākumus, vai tā var radīt papildizmaksas lietotājam.

3.58. Brauciena sesija tiek automātiski izbeigta, ja Skrejritenis ir novietots vienā vietā vairāk nekā 15 secīgas minūtes neatkarīgi no tā, vai Skrejritenis atrodas stāvvietu zonā vai ierobežotajā zonā. Ja brauciena sesija tiek izbeigta automātiski un Skrejritenis tajā brīdī ir novietots ārpus stāvvietu zonas, tiek piemērotas 4.12. punktā noteiktās sankcijas.

3.59. Skrejritenim ir jābūt novietotam stāvēšanai vertikāli uz skrejriteņu statīva stāvvietu zonā atbilstoši stāvvietu zonā redzamajām zīmēm un norādījumiem.

Tuul Skrejritenis ir jānovieto stāvēšanai:

– vertikālā, stabilā pozīcijā;

– izmantojot Skrejriteņa atbalsta kāju;

– velosipēdu stāvvietu zonās vai skrejriteņu stāvvietās, kad vien iespējams;

– paralēli ceļam ar nelielu satiksmi un tā sānā;

– paralēli gājēju celiņam un tā sānā;

– atstājot gājējiem un citiem ceļa lietotājiem vismaz 1,5 m ceļu drošai šķērsošanai.

Tuul Skrejriteni ir aizliegts novietot stāvēšanai šādās zonās:

– iekštelpās;

– uz automobiļu ceļiem un automaģistrālēm;

– uz velosipēdu celiņiem un velojoslām;

– pāreju tiešā tuvumā;

– slēgtās teritorijās un dārzos;

– slēgtās automobiļu stāvvietās;

– daudzstāvu automobiļu stāvvietās;

– marķētās stāvvietās automobiļiem;

– uz šaurām ietvēm;

– uz ārkārtas piekļuves joslām un to 2 m rādiusā;

– ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu tuvumā, kur Skrejritenis var traucēt operatīvo transportlīdzekļu piekļuvi;

– iekraušanas vietu tuvumā un to 2 m rādiusā;

– ūdenstilpju krastos, kur ūdens ir mazāk nekā 5 m attālumā;

– uz nelīdzenām virsmām bez cietā seguma (tostarp smiltīs).

3.60. Mums ir tiesības nodrošināt papildatlaides, ja lietotāji beidz braucienus īpaši marķētās Skrejriteņu stāvvietās. Stāvvietu zonas ar atlaidi ir marķētas Tuul mobilajā lietotnē. Stāvvietu zonu ar atlaidi mērķis ir uzlabot skrejriteņu novietošanas stāvēšanai kultūru un reklamēt īpašās skrejriteņu stāvvietas mūsu pakalpojuma lietotājiem.

Lai atlaide tiktu piemērota, lietotājam ir jāpārliecinās, ka transportlīdzekļa fiziskā atrašanās vieta atbilst tā GPS atrašanās vietai. To var izdarīt Tuul mobilās lietotnes kartes skatā.

Atlaide tiek piemērota automātiski, beidzot braucienu, un tā tiek norādīta rēķinā. Novietošana stāvēšanai iepriekšminētajās stāvvietu zonās ar atlaidi nav ierobežota.

3.61. Ja Skrejritenim ir tehniska kļūme un atstājat bloķēto Skrejriteni ārpus stāvvietu zonas, vienojoties ar mūsu lietotāju atbalsta dienestu, jums ir jāatstāj Skrejritenis piemērotas ietves malā, vertikālā pozīcijā uz Skrejriteņa statīva tā, lai tas netraucētu gājēju vai transportlīdzekļu kustību uz ceļa, no durvīm vai vārtiem u. c.

Negadījumi

3.62. Ja esat iesaistīts negadījumā vai avārijā, ir radies bojājums vai trauma, izmantojot Skrejriteni, vai Skrejritenis ir nozagts vai esat to pazaudējis, lūdzu, informējiet par to policiju, zvanot uz tālruņa numuru 112, un mūs saskaņā ar 8.1. punktu.

4. Samaksas noteikumi un sodanaudas

4.1. Par Skrejriteņa un pakalpojumu izmantošanu tiek iekasēta maksa.

4.2. Jums ir jāsamaksā maksa par Skrejriteņa un pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar Lietotnē pieejamo Cenrādi (turpmāk – “Cenrādis”). Cenrādis ir redzams, atverot Lietotnes kartes skatu un izvēloties transportlīdzekli. Mūsu cenās ir iekļauts PVN. 

Maksas par Skrejriteņa izmantošanu aprēķins tiek sākts, kad Lietotnē noklikšķināt uz “Sākt”, un beidzas, kad noklikšķināt uz “Beigt braucienu” vai līdzīgas Lietotnē redzamas opcijas. Maksa tiek aprēķināta par katru minūti kopš sākuma un saskaņā ar Cenrādi, kas ir spēkā Skrejriteņa atbloķēšanas brīdī. Atkarībā no atrašanās vietas Pakalpojuma galīgo cenu var veidot divas daļas: fiksētā pamatmaksa un tai pievienotā maksa par minūtēm. Ņemiet vērā, ka Cenrādis dažādās pilsētās var atšķirties.

4.3. Maksājums par Pakalpojumiem tiks veikts, izmantojot derīgu kredītkarti vai debetkarti (Visa, Mastercard), kuru Lietotnē esat sasaistījis ar savu Kontu. Rēķiniem par katru braucienu varat piekļūt mūsu Lietotnē, un tie arī tiks automātiski nosūtīti uz jūsu e-pasta adresi, ja konta informācijas sadaļā iepriekš ievadījāt savu e-pasta adresi.

4.4. Varam iekasēt pakalpojuma maksu par katru maksājumu, kad maksājuma veikšanai tiek izmantota kredītkarte vai debetkarte, un tā tiks pievienota katram pakalpojuma pasūtījumam. Pakalpojuma maksas mērķis ir apmaksāt Visa/Mastercard pakalpojumu maksas. Pakalpojuma maksas summa ir redzama Lietotnē. Jūsu banka var iekasēt papildmaksas par kredītkartes vai debetkartes izmantošanu, kas nebūs redzamas Lietotnē.

4.5. Varam izmantot maksājuma autorizāciju katru reizi, kad Lietotājs pievieno jaunu maksājumu karti. Tādos gadījumos jūs, iespējams, saņemsiet paziņojumu no bankas. Tā ir īslaicīga rezervācija, lai iegūtu maksājuma solījumu no izdevējbankas, lai izslēgtu jebkādu iespējamu ar kredītkarti vai debetkarti saistītu krāpšanu. Rezervācija var tikt parādīta kā nepabeigts darījums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no bankas politikas iepriekš autorizēta darījuma pabeigšana var ilgt dažas darba dienas, – lūdzu, sazinieties ar izdevējbanku, lai iegūtu sīkāku informāciju.

4.6. Lai apstrīdētu mūsu debetēto summu, izmantojot jūsu izvēlēto maksājuma veidu, jums ir jāiesniedz mums rakstveida iesniegums saskaņā ar 8.1. punktu 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad tika debetēta apstrīdētā summa.

4.7. Jums nekavējoties jāinformē mūs, ja ir mainīts ar jūsu Kontu saistītais maksājuma veids, kas var mums neļaut debetēt līgumā noteiktās summas.

4.8. Varam izsniegt atlaižu kuponus vai kodus (turpmāk – “Īpašie piedāvājumi”), uz kuriem papildus Līgumam attiecas īpaši konkrētā Īpašā piedāvājuma noteikumi un nosacījumi. Paturam tiesības jebkurā laikā pēc mūsu ieskatiem grozīt vai atcelt Īpašos piedāvājumus. Varam jebkurā laikā apturēt vai anulēt Īpašo(-os) piedāvājumu(-us) un jūsu veikto Lietotnes izmantošanu, ja mums ir iemesls uzskatīt, ka Īpašā(-o) piedāvājuma(-u) izmantošana vai izpirkšana tika veikta nepareizi, krāpnieciskā ceļā, nelikumīgi vai pārkāpjot Īpašā piedāvājuma noteikumus un nosacījumus.

4.9. Kampaņu un pakalpojumu procesā varam jums piešķirt Tuul kredītu, ko var apmainīt pret Tuul pakalpojumiem. Šim kredītam ir naudas vērtība tikai attiecībā uz jūsu personīgo Tuul pakalpojumu izmantošanu. Tuul kredītu nevar konvertēt naudā vai citādi kompensēt.

4.10. Paturam tiesības izmantot jūsu Tuul Lietotnes kredītu (tostarp līdzekļus, ko esat pārskaitījis uz savu Tuul Lietotni, kā arī mūsu piešķirto kredītu), lai segtu jebkādas maksas vai atlīdzinātu mums radītos zaudējumus, piemēram, mūsu pakalpojumu apmaksai un sodanaudām, ko varam piemērot saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

4.11. Ceram, ka Skrejriteņu izmantošana notiks saprātīgi un bez kļūmēm, bet, lai garantētu mūsu uzņēmējdarbības ilgtspējību, nosakām, ka pilnībā segsiet visas maksas, sodanaudas, atlīdzības par zaudējumiem un izmaksas, kas mums būs radušās jūsu veiktas neatļautas Skrejriteņa izmantošanas vai novietošanas stāvēšanai dēļ vai tāpēc, ka, izmantojot Pakalpojumu, pārkāpāt jebkādu tiesību aktu, noteikumu, regulējumu vai citu kārtību.

4.12. Papildus citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem mums ir tiesības piemērot jums sodanaudu par jebkādu no Līguma izrietošu pienākumu nepildīšanu:

4.12.1. ja Skrejritenis ir novietots stāvēšanai ārpus atļautās Stāvvietu zonas, kas ir norādīta Lietotnē, apņematies maksāt līgumsodu līdz 100 eiro apmērā. Soda nauda tiek piemērota arī tad, ja brauciena sesija tika automātiski izbeigta 15 minūšu dīkstāves dēļ. Šādos gadījumos parasti piemērojam sodanaudu 5 eiro + 1 eiro par katru kilometru no tuvākās Stāvvietu zonas no braukšanas uzsākšanas brīža;

4.12.2. ja tiek pārkāpts 3.56. punkts (Skrejriteņa novietošana stāvēšanai aizliegtā zonā), mums ir tiesības pieprasīt no jums līgumsodu līdz 25 eiro apmērā;

4.12.3. ja tiek pārkāpts šo noteikumu un nosacījumu 3.45. punkts (ar Skrejriteni drīkst braukt tikai viena persona), mums ir tiesības pieprasīt no jums līgumsodu līdz 50 eiro apmērā;

4.12.4. ja jūsu atbloķētais Skrejritenis ir atdots stāvoklī, kas neatbilst parastas lietošanas rezultātā radītam nolietojumam, tam ir nepieciešams remonts vai tas ir tīši vai nolaidības dēļ bojāts, jums ir jāmaksā līgumsods, kura apmērs atbilst remonta vai Skrejriteņa vai tā piederumu nomaiņas izmaksām, bet nepārsniedz 1000 eiro;

4.12.5. ja jūsu atbloķētais Skrejritenis ir atstāts bez bloķēšanas vai mūsu informēšanas, jums būs jāsedz maksas par Skrejriteņa izmantošanu, līdz tas tiks atrasts, un jums ir jāmaksā līgumsods līdz 100 eiro apmērā par laiku, kas bija nepieciešams Skrejriteņa atrašanai;

4.12.6. ja jūsu atbloķētais Skrejritenis nav atdots (brauciens pabeigts un Skrejritenis pareizi novietots stāvēšanai) 48 stundu laikā no atbloķēšanas brīža, varam pēc saviem ieskatiem uzskatīt minēto Skrejriteni par pazaudētu vai nozagtu, un jums būs jāmaksā līgumsods līdz 1000 eiro apmērā, lai kompensētu Skrejriteņa nomaiņu. Mums arī ir tiesības iesniegt ziņojumu par jums policijas iecirknī;

4.12.7. ja mums ir jāmaksā sodanauda vai cita summa par jūsu izdarītu noziedzīgu nodarījumu un mums no jums ir jāpieprasa minētās summas kompensācija, mums ir tiesības pieprasīt līgumsodu līdz 100 eiro apmērā, lai segtu procedūras izdevumus.

4.13. Jūs mums sniedzat atļauju izmantot jūsu izvēlēto maksājuma veidu saistībā ar jūsu Kontu, lai debitētu visas maksas un citas maksājamās summas. Ja nevarēsim izmantot izvēlēto maksājuma veidu, izmantosim citu piedziņas veidu. Tādā gadījumā piekrītat mums maksāt nokavējuma procentus un kompensēt ar parādu piedziņu saistītos, tostarp juridiskos izdevumus.

5. Atbildība

5.1. Jūs apliecināt un piekrītat, ka izmantosiet Pakalpojumus, Skrejriteņus un to piederumus personīgā nolūkā, un mūs nevar saukt pie atbildības par sekām, prasībām, tiesvedību, zaudējumu atlīdzību, kaitējumu, maksām, izdevumiem, sodanaudām, juridiskajiem izdevumiem vai citiem izdevumiem, kas pastāv vai rodas, sniedzot Pakalpojumu, attiecībā uz jums vai trešām personām neatkarīgi no tā, vai tos varēja paredzēt. Jūs apliecināt, ka esat informēts par minētajiem riskiem un uzņemsieties tos.

5.2. Braukšanai ar Skrejriteni ir nepieciešama pienācīga fiziskā sagatavotība, spēja saglabāt līdzsvaru, uzmanība un zināšanas par pārvietošanos publiskās vietās veidā, kas ir drošs jums un citiem. Papildus visu šo priekšnosacījumu izpildei ir jāņem vērā, ka braukšana ar Skrejriteni publiskās vietās ir saistīta ar apdraudējumiem un riskiem, kurus nevar paredzēt un novērst. Šie riski un apdraudējumi var izraisīt materiālus zaudējumus, kā arī traumas vai nāvi.

5.3. Skrejriteni veido vairākas svarīgas daļas (rāmis, akumulators, modulis), un katru no tām vai to saskaņotu darbību var ietekmēt tehniskas kļūmes, pat ja tām ir veikta nepieciešamā apkope un visas pārbaudes. Jums ir jāņem vērā ar tehniskām kļūmēm saistīti riski, it īpaši, izvēloties braukšanas stilu, ātrumu un drošības aprīkojumu.

5.4. Ja Lietotnes funkcionalitāte ir nepilnīga vai atklājat, ka Lietotnē ir kļūda, lūdzu, informējiet mūs saskaņā ar 8.1. punktu. Novērsīsim visas kļūdas, cik drīz vien iespējams. Ar šo paziņojam, ka nevaram uzņemties pienākumu garantēt, ka Lietotne vienmēr darbosies bez kļūdām. Lūdzu, esiet saprotošs situācijās, kad Lietotnes izmantošana ir ierobežota tehniskas kļūmes dēļ.

5.5. Mūs nevar saukt pie atbildības par zaudējumiem, ko ir izraisījusi Lietotnes nedarbošanās vai nespēja izmantot Lietotni vēlamajā veidā.

5.6. Visi mūsu pakalpojumi, aprīkojums vai rīki, ko var izmantot ar mūsu starpniecību, tiek izmantoti, pamatojoties uz principu “tāds, kā ir”. Negarantējam, ka viss mūsu nodrošinātais aprīkojums un pakalpojumi ir bez kļūdām vai līdzvērtīgi vienmēr un visur. Skrejriteņu stāvoklis un pieejamība, kā arī piederumu stāvoklis var atšķirties. Jūs pieņemat lēmumu katrā gadījumā izmantot katru preci un, sākot izmantot Pakalpojumu, piekrītat katras preces stāvoklim un pieņemat to. Ja mūsu nodrošinātās preces vai pakalpojuma stāvoklis neatbilst jūsu prasībām, nekavējoties pieņemiet lēmumu to neizmantot.

5.7. Valkāt ķiveri un citus aizsarglīdzekļus, kā arī rūpīgi ievērot braukšanas noteikumus un Līguma noteikumus un nosacījumus ir ļoti svarīgi, lai mazinātu sev radīto traumu vai citiem radīto traumu vai zaudējumu riskus.

5.8. Tiksiet saukts pie atbildības par sekām, ja radīsiet zaudējumus sev, mums vai trešām personām, izmantojot Skrejriteni vai citus mūsu sniegtos pakalpojumus, vai ja radīsiet traumas sev vai trešai personai. Sekas var būt prasības, tiesvedība, prasības par zaudējumu atlīdzību, izdevumi, tostarp juridiskie izdevumi, sodanaudas vai citas saistības, kas izriet no Līguma un tiesību aktiem. Ja mums ir pienākums kompensēt trešo personu prasības, jums ir jākompensē mums izmaksas, kas ir radušās, iesniedzot un apmaksājot šādas prasības.

5.9. Izslēdzam tādu garantiju piešķiršanu, kas ir tiešas, netiešas vai noteiktas saskaņā ar tiesību aktiem, vai īpašu nosacījumu garantēšanu, ciktāl to pieļauj tiesību akti.

Galvenokārt izslēdzam jebkādas tiešas vai netiešas prasības, garantijas, apliecinājumus un solījumus attiecībā uz to, vai:

(a) informācija par pakalpojumiem, tostarp Lietotnē norādītās vadlīnijas, ir precīza, pilnīga, pareiza, pietiekama, noderīga, savlaicīga vai uzticama;

(b) pakalpojumu kļūmes vai kļūdas tiks labotas;

(c) pakalpojumi ir pieejami noteiktā laikā vai noteiktā pakalpojumu zonā;

(d) jūsu veiktā pakalpojumu izmantošana ir likumīga Latvijas Republikas jurisdikcijā.

5.10. Jebkādas netiešas garantijas un nosacījumi saistībā ar Pakalpojumu ir izslēgti, ciktāl to pieļauj tiesību akti. Līguma noteikumi neizslēdz, neierobežo un negroza jebkuru garantiju, nosacījumu, tiesību izmantošanu vai tiesiskās aizsardzības līdzekli, kas izriet no Līgumam piemērojamajiem tiesību aktiem un ko nevar likumīgi izslēgt, ierobežot vai grozīt.

5.11. Ja garantija vai nosacījums izriet no piemērojamajiem tiesību aktiem un to nevar izslēgt (turpmāk – “Neizslēdzamais nosacījums”) un mums nav tiesību ierobežot jūsu veiktu tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanu, pārkāpjot Neizslēdzamo nosacījumu, mūsu atbildība minētā nosacījuma pārkāpuma gadījumā ir ierobežota saskaņā ar turpmāk minēto, ciktāl to pieļauj tiesību akti:

5.11.2. preču gadījumā tikai attiecībā uz to nomaiņu vai līdzvērtīgas preces piegādi, preces remontu, kompensāciju par preces nomaiņas vai līdzvērtīgas preces iegādes izmaksām vai preces remonta izmaksām;

5.11.2. pakalpojumu gadījumā tikai attiecībā uz Pakalpojuma atkārtotu sniegšanu vai kompensāciju par Pakalpojuma atkārtotas sniegšanas izmaksām.

5.12. Jebkurā gadījumā mūsu kopējā atbildība, ja tiek izvirzītas jebkādas no Līguma izrietošas prasības, tostarp prasības, kas izriet no ārpuslīgumiskām parādu attiecībām vai uz citiem pamatiem, ir ierobežota līdz summai, kas nepārsniedz 350 eiro vai summai, kas mums tika samaksāta par Skrejriteņa izmantošanas periodu, kurā iestājās notikums vai notika negadījums, kas ir izvirzītās prasības pamatā, atkarībā no tā, kura no tām ir mazāka.

5.13. Nevienu no Līguma pusēm nevar saukt pie atbildības par zaudējumiem, kavēšanos vai nespēju pildīt pienākumu, ja to ir izraisījusi nepārvarama vara, tostarp dabas katastrofa, zemestrīce, ugunsgrēks, plūdi, karš, terorisms, sabiedrības nemieri, darba vai militārs konflikts, sabotāža, streiki vai lokauti, pandēmija, epidēmija, masu nemieri, komunālo vai komunikācijas pakalpojumu kļūmes vai pārtraukumi, plaša mēroga kiberuzbrukums, tiesas lēmums, valsts vai militāro iestāžu darbības, valsts, tiesībsargājošo vai uzraudzības iestāžu darbības.

5.14. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, mūs vai mūsu filiāles, pārstāvjus, vadītājus vai darbiniekus nevar saukt pie atbildības par jums radītajiem zaudējumiem, kas izriet no šī Līguma noteikumiem vai Lietotnes izmantošanas, tostarp:

5.14.1. par jebkādu tiešu vai netiešu īpašuma bojājumu rašanos;

5.14.2. par peļņas zaudējumu;

5.14.3. par uzņēmējdarbības, līgumu vai kontaktu zaudējumiem, kaitējumu reputācijai vai uzņēmējdarbības pārtraukšanu;

5.14.4. datu neprecizitāti vai iznīcināšanu;

5.14.5. citiem zaudējumiem.

6. Licences

6.1. Ja esat instalējis Lietotni un izveidojis Kontu, uzskatīsim, ka esat piekritis mūsu Līguma noteikumiem un nosacījumiem un piešķirsim jums tiesības izmantot Lietotni jūsu personīgajā ierīcē un personīgiem nolūkiem. Izmantošanas tiesības nepiešķir jums tiesības izmantot Lietotni uzņēmējdarbības nolūkiem vai nodot izmantošanas tiesības citai personai. Paturam tiesības ierobežot un anulēt tiesības izmantot Lietotni, lai pārvaldītu līgumattiecības.

6.2. Izmantojot Lietotni, ir aizliegts:

6.2.1. izvairīties, noņemt vai izslēgt Lietotnes drošības elementus vai traucēt to darbību jebkādā citā veidā;

6.2.2. ļaut citai personai izmantot Lietotni jūsu vārdā;

6.2.3. izmantot Lietotni, ja esam to aizlieguši;

6.2.4. rīkoties nelikumīgi vai veidā, kas rada zaudējumus mums, trešām personām vai īpašumam;

6.2.5. apgrūtināt Lietotnes darbību vai traucēt tās datus;

6.2.6. tīši ievietot Lietotnē datņu vīrusus, Trojas zirgus, ļaunprogrammatūru, loģiskās bumbas vai citas līdzīgas datnes, kas var izraisīt bojājumus Lietotnei vai [nodarīt kaitējumu] citiem Lietotnes lietotājiem;

6.2.7. apkopot datus no Lietotnes, kuru apkopošana nav noteikta Līgumā;

6.2.8. veidot Lietotnē saturu, kas ir pornogrāfisks, vardarbīgs, aizskarošs, draudošs, maldinošs vai nepareizs;

6.2.9. augšupielādēt savu saturu, kuru izveidojāt, izmantojot jums nepiederošus elementus, vai kura izmantošana radītu autortiesību, prečzīmes vai citu trešo personu tiesību pārkāpumu;

6.2.10. pārsūtīt informāciju vai komentārus par citu personu bez šīs personas piekrišanas;

6.2.11. pārkāpt citu personu tiesības uz privātumu vai traucēt, pazemot vai vajāt citas personas;

6.2.12. izmantot automatizētas sistēmas, tostarp tīkla botus un lasītājus, lai iegūtu piekļuvi Lietotnei veidā, kas nosūta vairāk pieprasījumu Lietotnei nekā tajā pašā laikā varētu nosūtīt persona;

6.2.13. rīkoties veidā, ko varētu uzskatīt par nepiemērotu, izmantojot Lietotni.

6.3. 6.2. punktā noteikto aizliegumu neievērošanu uzskatām par būtisku Līguma pārkāpumu, kura sekas pēc mūsu ieskatiem var būt tādas, kā ir norādīts turpmāk:

6.3.1. tiesību izmantot Lietotni apturēšana vai izbeigšana;

6.3.2. īslaicīga vai neatgriezeniska jūsu izveidotā satura dzēšana;

6.3.3. brīdinājums;

6.3.4. tiesvedības pret jums uzsākšana, tostarp, lai iekasētu no pārkāpuma izrietošās izmaksas (tostarp jebkādus pamatotus administratīvos un juridiskos izdevumus);

6.3.5. minētās informācijas pārsūtīšana tiesībaizsardzības iestādei, ja ir iemesls to darīt.

6.4. Informācijai un datiem, ko iesniedzat ar Lietotnes starpniecību, ir jābūt precīziem, patiesiem un pilnīgiem, un jums ir jāgarantē, ka iesniegtā informācija un dati ir precīzi, patiesi un pilnīgi visā pakalpojumu izmantošanas periodā. Tas nozīmē: ja jūsu dati mainās, jums tie pēc nepieciešamības ir jāatjaunina un jādzēš. Ja mums ir iemesls aizdomām, ka jūsu iesniegtie dati ir neprecīzi, nepatiesi vai nepilnīgi, mums ir tiesības pārtraukt sniegt jums pakalpojumus, tostarp īslaicīgi bloķēt jūsu Lietotāja Kontu.

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, mums ir tiesības vai pienākums pārbaudīt jūsu iesniegtos datus, un pieņemam, ka sadarbosieties ar mums labā ticībā, lai precizētu pareizos datus. Jūs atbildat par zaudējumiem, kas ir radušies neprecīzu, nepatiesu vai nepilnīgu datu dēļ.

6.5. Jūs apliecināt, ka jebkurš teksts, attēli vai cita informācija (turpmāk – “jūsu izveidotais saturs”), ko mums nosūtāt, izmantojot Pakalpojumus, atbilst Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

6.6. Jūsu Lietotnē izveidotais saturs paliks jūsu īpašumā, un trešo personu izveidotais saturs, ko izmantojat jūsu satura izveidei, paliks to īpašumā. Jūs piešķirat mums globālu un bezatlīdzības licenci nenoteiktam termiņam, kas dod mums tiesības izmantot, kopēt, reproducēt, koplietot, adaptēt, pārveidot, mainīt, publicēt, tulkot, licencēt, apakšlicencēt un ieviest jūsu izveidoto saturu jebkurā atrašanās vietā vai jebkurā formātā ar nolūku sniegt Pakalpojumu.

6.7. Mūsu tiesības izmantot jūsu izveidoto saturu nekādā veidā neierobežo jūsu tiesības uz privātumu. Lūdzu, izlasiet mūsu Privātuma politiku, lai iegūtu sīku informāciju par to, kā izmantojam jūsu personas datus.

6.8. Mums ir tiesības pārraudzīt jūsu izveidoto saturu un, ja nepieciešams, dzēst to vai atteikties to publicēt, ja mums ir iemesls uzskatīt, ka izveidotais saturs neatbilst atļautās izmantošanas noteikumiem.

7. Reglamentējošie tiesību akti

7.1. Šo Līgumu reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti, un tas ir interpretēts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Braukšanai ar Skrejriteni ir piemērojami arī Rīgas tiesību akti. Jūs piekrītat nodrošināt atbilstību Latvijas Republikas un Rīgas tiesību aktiem.

7.2. Abas puses neatsaucami un bez nosacījumiem vienojas, ka jebkuri no Līguma izrietoši strīdi tiks risināti Latvijas Republikas pirmās un otrās instances tiesā, un piekrīt atteikties no tiesībām iesniegt iebildumus pret minēto jurisdikciju.

8. Citi noteikumi

8.1. Paziņojumi un cita ar Līgumu vai pakalpojumiem saistīta informācija ir jāsūta uz e-pasta adresi lv.info@tuul.xyz vai jāsniedz, zvanot uz 24 stundu klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numuru: +371 2230 4456.

8.2. Jūs piekrītat, ka pēc saviem ieskatiem varam nodot Līgumu un saistītās vienošanās citai personai.