COMODULE

Tuul elektriliste renditõukerataste kasutamise üldtingimused

Kehtivad alates 03.06.2020

Palun tutvu käesolevate elektriliste tõukerataste kasutamise üldtingimustega, sh siin viidatud dokumentide ja õigusaktidega ning alusta meie teenuste kasutamist üksnes juhul, kui tingimused on sulle arusaadavad ning nõustud kõigi nimetatud tingimustega.


1. Lepingu tingimused ja üldpõhimõtted

1.1.   COMODULE elektriliste tõukerataste kasutamiseks peame sõlmima lepingu (edaspidi Leping). Lepingu üheks osapooleks olete teie – tõukeratta kasutaja – (edaspidi teie / te / kasutaja), ning teiseks pooleks oleme meie, COMODULE OÜ, registrikood 12699057, asukoht Dunkri 9, Tallinn, Eesti Vabariik (edaspidi COMODULE / meie / me). Lepingu esemeks on kaubamärki Tuul kandvate elektriliste tõukerataste (edaspidi tõukeratas) ja seonduvate teenuste kasutamine teie poolt Tallinna linnas kindlaksmääratud piirkondades (edaspidi teeninduspiirkond) (edaspidi teenus).

1.1.   Käesolevad üldtingimused moodustavad Lepingu põhisisu, kuid lisaks üldtingimustele on Lepingu lahutamatuteks osadeks:

1.1.1.         COMODULE´ile kuuluva mobiilirakenduse Tuul privaatsuspõhimõtted, mis on kättesaadavad meie rakenduses ja veebiaadressil Privaatsustingimused (edaspidi privaatsuspõhimõtted);

1.1.2.         Eesti Vabariigi ja Tallinna linna õigusaktid, eelkõige mis puudutavad liiklust ja avalikku korda;

1.1.3.         COMODULE´ile kuuluva mobiilirakenduse Tuul teenuste hinnakiri, mis on kättesaadav meie rakenduses;

1.1.4.         rakenduses ning teenuse veebilehel kuvatavad juhised, abimaterjalid ja juhendid;

1.1.5.         eri- ja sooduspakkumiste tingimused;

1.1.6.         muud tingimused, millele me lepingus või lepingu alusel rakenduses viitame.

1.2.   Jätame endale õiguse Lepingut, sh hinnakirja, igal ajal muuta, sest meie teenused ja tooted on pidevas arengus. Ükski muudatus ei jõustu teie suhtes enne, kui oleme muudetud tingimused teile kättesaadavaks teinud kas meie veebilehel või meie mobiilirakenduse kaudu. Teavitame teid kõigist üldtingimuste- ja privaatsuspõhimõtete muudatustest rakenduse vahendusel, kontoga seotud kontaktandmeid kasutades või muul mõistlikul viisil. Kui jätkate teenuste kasutamist pärast muudetud Lepingu kättesaadavaks tegemist, loeme teid muudatustega nõustunuks.

1.3.   Iga meie rakenduse kasutaja ja tõukerattaga sõitja peab:

1.3.1.     olema vähemalt 16-aastane;

1.3.2.     registreerima endale isikliku konto meie mobiilirakenduses;

1.3.3.     lubama end identifitseerida isikliku mobiiltelefoninumbri või nime ja kasutajakonto vahendusel (edaspidi isikutuvastus);

1.3.4.     teenuste kasutamiseks siduma rakenduse konto isikliku kehtiva krediit- või deebetkaardiga (edaspidi valitud maksevahend);

1.3.5.     siduma rakenduse konto kasutaja mobiiltelefoniga.

Teenuse kasutamine eeldab kasutaja isikuandmete töötlemist, muuhulgas asukoha määramist, mobiiltelefoni numbri sidumist kontoga, kaardiandmete ning kliendi andmete töötlemist meie andmebaasis. isikuandmete töötlemise ja privaatsuspõhimõtete kohta loe täpsemalt meie privaatsustingimustest Privaatsustingimused.


2. COMODULE rakendus ja kasutajakonto

2.1.   Teenuse kasutamine eeldab COMODULE mobiilirakenduse tarkvara (edaspidi rakendus) installeerimist kasutaja mobiiliseadmesse ning isikliku kasutajakonto loomist (edaspidi konto).

2.2.   Kontot luues ja kasutades te kohustute kasutama ainult oma pärisnime, täpseid isiku- ja pangakaardi andmeid ning hoidma selle teabe alati ajakohasena.

2.3.   Teie kasutajakonto on personaalne ning teie vastutate konto juurdepääsu, kasutamise ja turvalisuse eest, sh tõukeratta lukust avamise, kasutamise, sõidu lõpetamise ja nõuetekohase parkimise eest kooskõlas lepingus sätestatuga ning eeltoodu tegemata jätmise eest, välja arvatud juhul, kui te olete teavitanud oma konto loata kasutamisest punktis ‎2.4 sätestatu kohaselt.

2.4.   Juhul, kui te kahtlustate, et teie kontole on saadud juurdepääs või seda on kasutatud ilma teie loata või te olete muul põhjusel kaotanud võimaluse oma konto kasutamist kontrollida, siis teavitage meid viivitamatult info@tuul.xyz või klienditoe telefonil +372 5555 3050.

2.5.   Teie ja meie õiguste kaitseks on meil õigus kontoga seotud tegevuse uurimise ajaks konto kasutamine ajutiselt peatada või juurdepääs kontole blokeerida. Meil on õigus ja kohustus konto kasutamist piirata näiteks juhtudel, kui see on vajalik õigusrikkumiste ärahoidmiseks, klienditoe eesmärkide saavutamiseks, lepinguliste kohustuste või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks, kohtulahendi või õiguskaitseorgani või muu järelevalve- või riigiasutuse haldusakti täitmiseks.

2.6.   Teenuse osutamiseks on meil vaja teiega suhelda, seetõttu on teenuse osutamiseks vältimatu, et võime teile saata teenustega seotud SMSe, rakenduse teavitusi ja/või e-kirju. Teavituste sätteid saate muuta rakenduses ja oma mobiiltelefoni sätetes, kuid teatud teavituste piiramine võib tähendada seda, et me ei saa teile teenust pakkuda.


3. Tõukeratta kasutamine

Kasutamise üldreeglid

3.1.   Tõukeratta kasutamine peab toimuma kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning eelkõige ohutult nii teie kui kolmandate isikute tervise ja vara suhtes.

3.2.   Tõukeratta kasutamiseks peate avama rakenduse ja olema oma kasutajakontole sisse logitud. Tõukeratta igakordseks kasutamiseks sõlmime meie vahel eraldi lepingu käesolevas lepingus sätestatud tingimustel. Igakordse lepingu sõlmimise hetkeks on tõukeratta lukust avamise hetk.

3.3.   Juhime tähelepanu, et meie teenust kasutades saate te tasu ees tõukeratta isikliku ja tähtajalise valdamise ja kasutamise õiguse selle sihipäraseks kasutamiseks (s.o tõukerattaga sõitmiseks). Tõukeratta omand kuulub igal ajal COMODULE OÜ-le. Tõukeratta kasutamise õiguse alla ei kuulu õigus tõukeratast või selle osasid rikkuda, lõhkuda, eemaldada, muuta, täiendada või lahti võtta.

3.4.   Tõukeratta kolmandale isikule kasutada andmine tasuta või tasu eest on rangelt keelatud.

3.5.   Tõukeratta lukust avamisega te nõustute, et kasutate tõukeratast Lepingus kehtestatud või viidatud tingimuste kohaselt. Juhime tähelepanu, et nõuete rikkumine või eiramine võib kaasa tuua vastutuse, sh (leppe)trahvid ja kahjunõuded teie vastu, samuti Lepingu ülesütlemise.

3.6.   Kasutaja, kes on tõukeratta lukust avanud, vastutab tõukeratta seisundi säilimise eest kasutusperioodil ja tõukeratta tagastamise eest rakenduses ettenähtud parkimisalale seisundis, milles see oli kasutamise alustamisel. Kui tagastatud tõukeratas on kahjustatud või vajab parandamist, siis nõutakse teilt tõukeratta parandamise kulude hüvitamist vastavalt punktides ‎4.8‎ ja 4.9.3 sätestatule.

Tõukeratta lukust avamine

3.7.   Teenuse kasutamiseks on teil tarvis Google Play või Apple App Store kaudu alla laadida mobiilirakendus Tuul, luua isiklik kasutajakonto ning sisestada isikliku kehtiva krediit- või deebetkaardi andmed.

3.8.   Tõukeratta avamiseks on vaja läbi rakenduse skannida tõukeratta lenksul oleva kleebise QR-kood või sisestada kleebise allääres olev 6-kohaline kood manuaalselt. Vajadusel saate te kasutada rakendusesisest taskulambi funktsiooni.

3.9.   Rakenduses avanevalt kaardivaatelt näete te enda ning lähedalasuvate, sõitmiseks saadaval olevate tõukerataste asukohta. Kui te näete oma asukohas tõukeratast, mida teile rakenduses ei kuvata, siis tõenäoliselt on tõukerattal tehniline probleem või akut alla 10% ning ratas ei ole kasutamiseks saadaval.

3.10.       Rakenduse abil tõukeratta lukust avamisega nõustute tõukeratta kasutamisega tasu eest. Tasu arvestatakse tõukeratta lukust avamise hetkel kehtiva hinnakirja alusel, mis on rakenduses toodud välja enne sõidu alustamist. Teenuse lõpphind koosneb kahest osast: fikseeritud sõidu alustamistasu ning sellele liidetav minutipõhine tasu.

3.11.       Rakenduse kaardil on märgitud sõitmiseks lubatud teeninduspiirkonnad, eraldi on rakenduses toodud välja ka piirangute alad. TEENINDUSPIIRKONNAD, PARKIMISALAD JA PIIRANGUTE ALAD ON KEHTESTATUD KOOSTÖÖS TALLINNA LINNAGA JA NENDEGA ARVESTAMINE ON TEILE KOHUSTUSLIK. Vastavalt piirangust võib teatud alale sisenemine tõukerattaga olla keelatud või seal liikumine seotud olla muude piirangutega. Teil ei ole lubatud viia tõukeratast teeninduspiirkonnast välja, vastasel juhul ei saa te rakenduses oma aktiivset sõitu lõpetada ja meil on teie käest õigus nõuda leppetrahvi.

3.12.       Rakenduses kuvatakse reaalajas ligikaudset hinnangut sellele, kui pika distantsi saab enne järgmist laadimist läbida. Aku info kuvatakse teile teekonna paremaks planeerimiseks ning see on indikatiivse tähendusega.

3.13.       Enne tõukeratta avamist soovitame arvestada ilmaprognoosiga planeeritava sõidu ajaks, et teie sõidukogemus oleks meeldiv ja turvaline.

3.14.       Te kinnitate iga kord, kui tõukeratta lukust avate ja sõitu alustate, et olete tutvunud:

(a)    kõigi kohalduvate liiklusseaduste ja -eeskirjadega;

(b)   Lepingus ettenähtud tingimuste, kohustuste ja piirangutega;

(c)    teile kui sõitjale Lepingu punktides ‎3.17–‎3.26 esitatud nõuetega.

Turvalisus

3.15.   Hiljemalt tõukeratta lukust avamisel ja enne tõukerattaga sõitmist veenduge, et see oleks terve, terviklik ja kasutamiseks ohutus seisukorras:

  • vaadake üle raami ja lenksu seisund, kontrollige, et tõukerattal oleksid olemas üks eesmine-, kaks külgmist- ja üks tagumise porilaua helkurriba,

  • tõukeratta rattad on terved ja liiguvad vabalt, väliskummid ei ole tühjad, rehvid kulunud või rikutud,

  • katsetage, kas pidurid toimivad,

  • akut peab olema järgi vähemalt 10%,

  • katsetage, kas märguandekell ja esi- ning tagatuli töötavad.

3.16. Juhul, kui tõukeratas ei vasta eelkirjeldatud nõuetele, siis palume viivitamatult võtta meiega ühendust kasutajatoe telefonil +372 5555 3050. Kui te asute nõuetekohase esmase kontrolli järel ilmnenud mittekorras tõukeratast kasutama, siis vastutus puuduste eest langeb teile

Mitte töökorras või tehnilise puudusega tõukeratta kasutamine võib olla ohtlik teie ja teiste inimeste elule ja tervisele. Palume olla vastutustundlikud ning mitte asuda selliseid tõukerattaid kasutama. Kui puudus või rike ilmneb sõidu ajal, siis katkestage koheselt sõit ning võtke ühendust meie klienditoega telefonil +372 5555 3050.

Sõitmine

3.17.   Tõukerattaga sõites olete kohustatud järgima kõiki kehtivaid õigusakte ning käesolevat Lepingut.

3.18.   Tõukeratas on kergliikur liiklusseaduse tähenduses. Kergliikuriga on lubatud liigelda eelkõige jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, jalgteel, kõnniteel ning jalgrattarajal. Liiklemisele kehtivad nõuded on sätestatud liiklusseaduses, mille viimase versiooni leiab Riigi Teataja lehelt. Kehtiva liiklusseaduse link:  https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019009?leiaKehtiv

3.19.   Tõukerattal võib sõita ainult üks inimene korraga.

3.20.   COMODULE renditõukeratta maksimaalne kandevõime tavapärase linnasõidu tingimustes on 120 kilogrammi.

3.21.   Tõukerattaga sõites kasutage sobivat riietust ja jalanõusid ning kaitsevarustust, mida võib tõukerattaga sõitmisel tervisekahjustuste vältimise eesmärgil mõistlikuks pidada (kiiver, kaitsmed).

3.22.   Tõukeratta kasutamine on keelatud, kui olete tarvitanud alkoholi, narkootikume, ravimeid või muid aineid, mille toime võib vähendada teie võimet tõukeratast ohutul viisil kasutada.

3.23.   Tõukerattaga sõitmiseks peate igal ajal hoidma vähemalt ühe käega lenksust kinni.

3.24.   Tõukeratta suurim lubatud sõidukiirus on 20km/h. Jalakäija vahetus läheduses on lubatud sõita jalakäija tavakiirusega. Tõukerattaga sõites valige kiirus vastavalt kehtivale kiiruspiirangule, oma sõidukogemusele, ilmale, tee- ja liiklusoludele selliselt, et suudate tagada täieliku kontrolli tõukeratta üle ning sõita ja peatuda sellega ohutult.

3.25.   Tõukerattaga sõites on keelatud kasutada mobiiltelefoni, tahvelarvutit, helimängijat või muud seadet, kui see võib hajutada teie tähelepanu ja vähendada võimet tõukeratast ohutul viisil kasutada.

3.26.    Renditõukerattaga on keelatud sooritada või proovida trikke ja muid ohtlikke manöövreid.

3.27.    Tõukerattaga sõitmisel kohustute olema sõiduvahendi ja ümbruse suhtes säästvad ja heaperemehelikud. Keelatud on tõukerattaga sõitmine väljaspool sillutatud teid (v.a kui see on vältimatu teekonna jätkamiseks teeninduspiirkonnas) või liiklemiseks keelatud aladel (sh need, mis jäävad teeninduspiirkonna sisse), tõukeratta kasutamine võidu- või trikisõiduks või muul viisil, mis on ohtlik või häirib teisi liiklejaid. Kasutaja võtab teavataks, et Tallinna linn ei vastuta teekatte kvaliteedist tuleneda võivate õnnetusjuhtumite eest.

3.28.    Kui avastate sõidu kestel, et tõukeratas ei vasta ohutusnõuetele, või märkate mõnda muud ohtlikku viga või riket, siis tuleb teil tõukerattaga sõitmine lõpetada esimesel võimalusel ja tõukeratta seisundist punktis ‎3.16 sätestatu kohaselt teavitada.

Sõidu lõpetamine ja parkimine

3.29.    Tõukeratta kasutamise lõpetamine tähendab sõiduki lukustamist teeninduspiirkonna kindlaksmääratud parkimisalal (edaspidi parkimisala). Lähima parkimisala leiate meie rakenduse kaardilt. Teie kohustus on planeerida oma sõit selliselt, et lõpetate sõidu endale sobivaimal parkimisalal, arvestades sealjuures tõukeratta aku seisu. Te olete kohustatud tõukeratta jätma parkimisalale ka juhul, kui aku on eelnevalt tühjaks saanud ja tõukerattaga sõita ei saa. Tasu tõukeratta kasutamise eest arvestatakse kuni tõukeratta lukustamiseni parkimisalal. Ratta lukustamine väljaspool parkimisala võib olla tehniliste meetmetega välistatud.

3.30.    Parkimisalal tuleb tõukeratas parkida tõukeratta tugijala peale püstisesse asendisse, järgides parkimisalal olevaid märke ja korraldusi.

3.31.    Juhul, kui tõukerattal esineb tehniline probleem ja kokkuleppel meie kasutajatoega jätate lukustatud ratta väljaspoole parkimisala, siis olete kohustatud jätma tõukeratta sobiva kõnnitee serva, tõukeratta tugijalale püstisesse asendisse selliselt, et see ei takista jalakäijate ega liiklusvahendite liikumist teel, uksest, väravast, jne.

Õnnetused

3.32.    Juhul, kui te osalete tõukeratta kasutamise ajal õnnetuses, avariis, kahju või tervisekahjustuse tekkimises või kui tõukeratas varastatakse või te selle kaotate, siis teatage sellest politseisse telefonil 112 ja meile vastavalt punktis ‎8.1 sätestatule.


4. Maksetingimused ja trahvid

4.1.   Tõukeratta ja teenuste kasutamine on tasuline.

4.2.   Tõukeratta ja teenuste kasutamise eest kohustute maksma tasu rakenduses kuvatud hinnakirja alusel (edaspidi hinnakiri). Meie hinnad sisaldavad käibemaksu. Tõukeratta kasutamise tasu arvestus algab, kui klõpsate rakenduses valikul „Ava lukust“, ja lõpeb, kui klõpsate valikul „Lõpeta sõit“ või sarnasel rakenduses kuvatud valikul. Meie kehtestatud tasudele võivad kohalduda maksud, mida me arvestame õigusaktides ettenähtud korras.

4.3.   Teenuste eest tasumine toimub kehtiva krediit- või deebetkaardiga (Visa, MasterCard), mille olete rakenduses sidunud oma kontoga. Arve iga sõidu kohta on teile kättesaadav meie rakenduses ja saadetakse teile e-posti aadressile.

4.4.   Krediit- või deebetkaardiga tasumisel võime iga tehtud makse eest nõuda teenustasu, mis lisatakse igale teenuse tellimusele. Teenustasu on Visa/Mastercardi teenustasude maksmiseks. Teenustasu summa kuvatakse rakenduses. Teie pank võib krediit- või deebetkaardi kasutamise eest nõuda lisatasusid, mida rakenduses ei kuvata.

4.5. Kliendi poolt uue maksekaardi lisamisel võime teostada eelautoriseerimistehingu, mille tulemusel võib klient pangalt saada teate sooritatud broneeringust. Tegemist on ajutise broneeringuga, mis on mõeldud maksevahendi kinnitamiseks ning välistamaks võimalikke krediitkaardipettusi. Antud summa võib olla kontol märgitud poolelioleva tehinguna. Summa vabastamine võib võtta kuni paar tööpäeva – täpsema info saamiseks soovitame võtta ühendust kaardi väljastanud pangaga.

4.6.   Teie poolt valitud maksevahendil meie poolt debiteeritud summa vaidlustamiseks peate esitama meile punktis ‎8.1 sätestatu kohaselt kirjaliku avalduse kümne (10) tööpäeva jooksul alates vaidlustatava summa debiteerimisest.

4.7.   Kohustute meid viivitamata teavitama, kui teie kontoga seotud maksevahendis on toimunud muudatusi, mis võivad takistada meil lepingujärgsete tasude debiteerimist.

4.8.   Me võime väljastada sooduskuponge või -koode (edaspidi sooduspakkumised), mille suhtes kehtivad lisaks Lepingule konkreetse sooduspakkumise eritingimused. Jätame endale õiguse sooduspakkumisi igal ajal oma äranägemisel muuta või tühistada. Võime igal ajal sooduspakkumise(d) ja teie rakenduse kasutamise peatada või tühistada, kui meil on alust arvata, et sooduspakkumis(t)e kasutamine või lunastamine toimus vääralt, pettusega, õigusvastaselt või sooduspakkumise tingimusi rikkudes.

4.9.   Loodame, et tõukerataste kasutamine toimub mõistlikult ja tõrgeteta, kuid oma tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks kehtestame, et kõik tasud, trahvid, kahjud ja kulud, mis meil tekivad teie poolt tõukeratta lubamatu kasutamise või parkimise tagajärjel või seetõttu, et rikkusite teenust kasutades mis tahes seadust, reeglit, eeskirja või muud korraldust, kuuluvad teie poolt täielikult hüvitamisele.

4.10.   Lisaks muudele õiguskaitsevahenditele on meil õigus teid trahvida Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisel järgmiselt:

4.10.1.     kui tõukeratas, mille lukust avasite, on pargitud väljaspool rakenduses märgitud lubatud parkimisala/teenindusala, kohustute maksma leppetrahvi kuni 100 eurot;

4.10.2.     kui liikusite tõukerattaga rakenduses märgitud teeninduspiirkonnast välja ega vii seda omal käel tagasi teenindusalasse, siis on meil õigus nõuda teilt leppetrahvi kuni 100 eurot;

4.10.3.     kui tõukeratas, mille lukust avasite, on tagastatud seisundis, mis ei vasta tavapärasest kasutamisest tekkivale kulumisele, vajab parandamist või seda on sihilikult või hooletusest kahjustatud, siis kohustute maksma leppetrahvi, mille suurus vastab tõukeratta või selle varustuse parandamiseks või asendamiseks tehtud kulutustele, kuid mitte rohkem kui 900 eurot;

4.10.4.     kui tõukeratas, mille lukust avasite, on lukustamata ja teavitamata maha jäetud, siis vastutate tõukeratta kasutamise tasude eest seni, kuni tõukeratas on üles leitud, ning kohustute tasuma leppetrahvi kuni 100 eurot tõukeratta leidmiseks kulunud aja eest;

4.10.5.     kui tõukeratas, mille lukust avasite, ei ole tagastatud (sõit on lõpetatud ja tõukeratas korrektselt pargitud) 48 tunni jooksul pärast lukust avamist, siis võime oma äranägemisel pidada kõnealust tõukeratast kadunuks või varastatuks ning te kohustute tasuma leppetrahvi summas kuni 900 eurot tõukeratta asendamise hüvitamiseks. Lisaks on meil õigus esitada teie kohta avaldus politseile;

4.10.6.     kui me peame tasuma trahvi või muu summa teie poolt sooritatud õigusrikkumise eest ja peame nõudma teilt selle summa hüvitamist, siis on meil õigus menetluskulude katteks nõuda leppetrahvi summas kuni 100 EUR.

4.11.       Annate meile loa kasutada kõikide maksmisele kuuluvate tasude ja muude summade debiteerimiseks teie valitud maksevahendit, mis on seotud teie kontoga. Valitud maksevahendi kasutamise ebaõnnestumisel rakendame muid sissenõudmise viise. Sellisel juhul nõustute maksma meile viivist  ja hüvitama võlgade sissenõudmisega tekkinud kulud, sealhulgas õigusabikulud.


5. Vastutus

5.1.   Te kinnitate ja nõustute, et kasutate teenuseid, tõukerattaid ja nende juurde kuuluvat varustust oma isiklikul vastutusel ning meie ei vastuta teenuste osutamisel teie või kolmandate isikute suhtes esinevate või tekkivate tagajärgede, nõuete, hagide, kahjude, vigastuste, tasude, kulude, trahvide, õigusabikulude või muude kulutuste eest olenemata sellest, kas neid oli võimalik ette näha või mitte. Te kinnitate, et olete kõnealustest riskidest teadlik ja need jäävad teie kanda.

5.2.   Tõukerattaga sõitmine eeldab piisavat füüsilist vormi, tasakaalu hoidmise võimekust ning tähelepanelikkust ja teadmisi avalikus ruumis liiklemiseks endale ja teistele turvalisel viisil. Lisaks kõigi eelduste täitmisele arvestate, et tõukerattaga avalikus ruumis liiklemisega kaasnevad paratamatult ohud ja riskid, mida ei ole võimalik ette näha või vältida. Riskide ja ohtude tagajärjeks võib olla materiaalne kahju, aga ka tervisekahju või elu kaotus.

5.3.   Tõukeratas koosneb mitmetest olulistest komponentidest (raam, aku, moodul), millel igaühel või millede koostoimimises võib tekkida tehnilisi rikkeid isegi siis, kui neid on nõuetekohaselt hooldatud ja need on läbinud testimised. Tõukerataste kasutamisel peate arvestama tehniliste riketega kaasnevate riskidega, eelkõige oma sõidustiili, kiiruse ja turvavarustuse osas valikute tegemisel.

5.4.   Juhul, kui rakenduse funktsionaalsus on puudulik või leiate, et rakenduses esineb viga, siis palume teil sellest meile teada anda vastavalt punktile ‎8.1. Kõrvaldame kõik ilmnevad vead esimesel võimalusel. Ütleme siinkohal, et me ei saa võtta kohustust tagada rakenduse toimimine ilma vigadeta igal ajal. Palume olla mõistvad ka olukordades, kus rakenduse kasutamine on tehnilise vea tõttu piiratud.

5.5.   Me ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud sellest, et rakendus ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.

5.6.   Kõiki meie teenuseid, seadmeid või vahendeid, mida on võimalik meie kaudu kasutada, pakume nagu on (ingl k as is) põhimõttel. Me ei taga, et kõik meie poolt antavad vahendid ja teenused on ilma puudusteta või igal ajal ja igas kohas võrdväärsed. Tõukerataste seisukord võib erineda, samuti lisavarustuse kättesaadavus ja seisukord. Iga eseme kasutamise otsuse teete te igakordselt ise ja teenuse kasutama hakkamisel nõustute ja aktsepteerite konkreetsete esemete seisukorda. Kui meie poolt pakutava eseme või teenuse seisukord ei vasta teie nõudmistele, siis loobuge kasutamisest viivitamatult.

5.7.   Kiivri ja muu kaitsevarustuse kandmine ning hoolikas sõidueeskirjade ja lepingutingimuste järgimine on väga olulised selleks, et vähendada vigastuste tekkimise ja teistele isikutele vigastuste või kahju tekitamise riske.

5.8.   Kui te põhjustate tõukeratta kasutamisel või muude meie teenuste kasutamisel kahju endale, meile või kolmandatele isikutele või kui põhjustate endale või kolmandale isikule tervisekahjustuse, siis te ka vastutate sellest tulenevate tagajärgede eest. Tagajärgedeks võivad olla lepingust ja seadusest tulenevad nõuded, hagid, kahjuhüvitised, kulud, sh kulud õigusabile, trahvid või muud kohustused. Juhul, kui meie oleme kohustatud hüvitama kolmandate isikute nõudeid, siis kohustute te hüvitama meile kõik selliste nõuete esitamisest ja nende täitmisest tekkinud kulud.

5.9.   Õigusaktidega lubatud ulatuses välistame otseste, kaudsete või õigusaktidega kehtestatud tagatiste andmise või konkreetsete tingimuste tagamise. Eelkõige välistame mis tahes otsesed või kaudsed väited, tagatised, kinnitused ja lubadused, mis puudutavad seda, kas:

(a)    teenuste kohta käiv teave, sealhulgas rakenduses kuvatud juhised, on täpne, täielik, õige, piisav, kasulik, õigeaegne või usaldusväärne;

(b)   teenustes esinevad tõrked või vead parandatakse;

(c)    teenused on kättesaadavad kindlal ajal või teatud teenusepiirkonnas;

(d)   teiepoolne teenuste kasutamine on Eesti Vabariigi jurisdiktsioonis õiguspärane.

5.10.       Kõik teenustega seotud mis tahes liiki kaudsed tagatised ja tingimused välistatakse õigusaktidega lubatud ulatuses. Lepingus sätestatu ei välista, piira või muuda mistahes tagatist, tingimust, õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamist, mis tuleneb lepingule kohalduvast õigusaktist ja mida ei saa õiguspäraselt välistada, piirata või muuta.

5.11.       Kui tagatis või tingimus tuleneb kohalduvast õigusaktist ning seda pole võimalik välistada (edaspidi välistamatu tingimus ) ja meil puudub õigus välistamatu tingimuse rikkumisel teie õiguskaitsevahendi kasutamist piirata, siis piirdub kõnealuse tingimuse rikkumisel meie vastutus õigusaktidega lubatud ulatuses:

5.11.1.  asjade puhul üksnes nende asendamisega või samaväärse asja tarnimisega, asja parandamisega, asja asendamiseks või samaväärse asja ostmiseks tehtud kulutuste hüvitamisega või asja parandamiseks tehtud kulutuste hüvitamisega; või

5.11.2.  teenuste puhul üksnes teenuste uuesti osutamisega või teenuste uuesti osutamiseks tehtud kulutuste hüvitamisega.

5.12.       Igal juhul on lepingust tulenevate mis tahes nõuete, sealhulgas lepinguvälistest võlasuhetest või muudel alustel tekkinud nõuete puhul meie koguvastutus piiratud summaga, mis ei ületa 350 eurot või summat, mis maksti meile tõukeratta kasutusperioodi eest, mille kestel nõude aluseks olnud sündmus või õnnetus toimus, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem.

5.13.       Kumbki lepingupooltest ei vastuta kahjude ega viivituste või kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõu sündmus, sealhulgas loodusõnnetus, maavärin, tulekahju, üleujutus, sõda, terrorism, rahvarahutused, töö- või sõjaline konflikt, sabotaaž, streigid või töösulud, pandeemia, epideemia, massirahutused, tõrked kommunaal- või kommunikatsiooniteenustes või nende katkemine, laiaulatuslik küberrünnak, kohtulahend, riigi- või militaarvõimu tegevus, riigi-, õiguskaitse- või järelevalveasutuse tegevus.

5.14.       Kohalduvate õigusaktidega lubatud ulatuses ei vastuta meie ega meie sidusettevõtjad, esindajad, juhid või töötajad teile tekkinud kahju eest, mis tuleneb selles lepingus sätestatust või rakenduse kasutamisest, sealhulgas:

5.14.1.  mis tahes otsese või kaudse varalise kahju tekkimise eest;

5.14.2.  saamata jäänud tulu eest;

5.14.3.  äritegevusest, lepingutest, kontaktidest ilmajäämise, mainele tekkinud kahju või äritegevuses esinenud seiskumiste eest;

5.14.4.  andmete ebatäpsuse või hävimise eest;

5.14.5.  muu kahju eest.


6. Litsentsid

6.1.   Kui te olete endale rakenduse seadistanud ja konto loonud, siis arvestame, et olete nõustunud meie lepingutingimustega ning anname teile õiguse rakenduse kasutamiseks isiklikus seadmes ja isiklikuks tarbeks. Kasutusõigus ei anna teile õigust rakenduse kasutamiseks ärilisel eesmärgil või anda kasutusõigust üle teisele isikule. Me jätame endale õiguse rakenduse kasutusõigust piirata ja tühistada lepingulise suhte juhtimise eesmärgil.

6.2.   Rakenduse kasutamisel on teil keelatud:

6.2.1.     vältida, eemaldada või välja lülitada rakenduse turvaelemente või muul viisil sekkuda nende toimimisse;

6.2.2.     võimaldada teisel isikul rakendust teie nimel kasutada;

6.2.3.     kasutada rakendust, kui me oleme selle ära keelanud;

6.2.4.     käituda õigusvastaselt või viisil, mis põhjustab kahju meile või kolmandatele isikutele või varale;

6.2.5.     takistada rakenduse toimimist või sekkuda selle andmetesse;

6.2.6.     teadlikult paigutada rakendusse failiviirusi, troojaneid, kahjurvara, loogikapomme või muid sarnaseid faile, mis võivad rakendusele või teistele rakenduse kasutajatele kahju põhjustada;

6.2.7.     koguda rakendusest andmeid, mille kogumine ei ole lepingus sätestatud;

6.2.8.     luua rakenduses sisu, mis on pornograafiline, vägivaldne, solvav, ähvardav, eksitav või vale;

6.2.9.     laadida üles enda loodud sisu, mille loomisel on kasutatud teile mittekuuluvaid elemente või mille kasutamine rikuks kolmandate isikute autori-, kaubamärgi- või muid õigusi;

6.2.10.   edastada teise isiku kohta käivat teavet või kommentaare kõnealuse isiku nõusolekuta;

6.2.11.   rikkuda teise isiku õigust eraelu puutumatusele või teisi isikuid häirida, alandada või ahistada;

6.2.12.   kasutada automatiseeritud süsteeme, sealhulgas netiroboteid ja riidereid, et saada juurdepääs rakendusele viisil, mis saadab rakendusele rohkem päringusõnumeid kui inimene sama aja jooksul suudaks;

6.2.13.   tegutseda viisil, mida võib rakenduse kasutamisel ebasobivaks pidada.

6.3.   Punktis ‎6.2 sätestatud keeldude vastu eksimist loeme lepingu oluliseks rikkumiseks, mille tagajärjeks võib olla meie valikul, kas:

6.3.1.     rakenduse kasutamise õiguse peatamine või lõpetamine;

6.3.2.     teie loodud sisu ajutine või alaline eemaldamine;

6.3.3.     hoiatus;

6.3.4.     kohtumenetluse algatamine teie suhtes, sealhulgas rikkumisest tulenevate kulude (muu hulgas põhjendatud asjaajamiskulude ja kohtukulude) sissenõudmiseks;

6.3.5.     kõnealuse teabe edastamine õiguskaitseasutusele, kui selleks on põhjust.

6.4.   Teie poolt rakenduse vahendusel esitatud informatsioon ja andmed peavad olema täpsed, tõesed ja täielikud ning te kohustute tagama esitatud informatsiooni ja andmete täpsuse, tõesuse ja täielikkuse kogu teenuste kasutamise aja jooksul. Täpsemalt tähendab see seda, et andmete muutumisel peate neid uuendama, täiendama ja kustutama vastavalt vajadusele. Kui meil on põhjendatud kahtlus, et teie esitatud andmed on ebatäpsed, valed või puudulikud, siis meil on õigus peatada teile teenuste osutamine, sh ajutiselt blokeerida teie kasutajakonto. Seadustega lubatud ulatuses on meil õigus või kohustus teie esitatud andmeid kontrollida ning eeldame, et te teete meiega heas usus koostööd selle nimel, et selgitada välja õiged andmed. Ebatäpse, vale või puuduliku info esitamisest tingitud kahju eest vastutate teie.

6.5.   Kinnitate, et mis tahes tekst, pildid või muu teave (edaspidi teie loodud sisu), mida te teenuste kasutamisel meile edastate, vastab Lepingu tingimustele.

6.6.   Teie loodud sisu rakenduses jääb teie omandisse ja kolmandate isikute loodud sisu, mida te oma sisu loomisel kasutate, jääb nende omandisse. Annate meile ülemaailmse, kasutustasuta, tähtajatu lihtlitsentsi, mis annab meile õiguse teie loodud sisu kasutada, kopeerida, taastoota, jagada, kohandada, ümber vormindada, muuta, avaldada, tõlkida, litsentsida, all-litsentsida ja rakendada mis tahes asukohas või vormingus teenuste osutamise eesmärgil.

6.7.   Meie õigus teie loodud sisu kasutada ei piira mis tahes viisil teie õigust eraelu puutumatusele. Palun tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega, et saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame.

6.8.   Meil on õigus jälgida teie loodavat sisu ja vajaduse korral see kustutada või keelduda selle avaldamisest, kui meil on alust arvata, et loodud sisu on vastuolus lubatud kasutamise eeskirjadega.


7. Kohaldatav õigus

7.1.   Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja seda tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega. Tõukerattaga liikumise kohta kohalduvad lisaks Tallinna Linna õigusaktid. Te nõustute järgima kõik Eesti Vabariigi ja Tallinna Linna õigusakte.

7.2.   Kumbki lepingupool nõustub pöördumatult ja tingimusteta, et lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi esimese ja teise astme kohtutes, ning loobub õigusest kõnealuse kohtualluvuse kohta vastuväiteid esitada.


8. Muud sätted

8.1.   Lepingu või teenustega seotud teated ja muu teave tuleb edastada e-kirja teel aadressile info@tuul.xyz või helistades ööpäevaringsel klienditoe telefonil +372 5555 3050.

8.2.   Olete nõus sellega, et võime oma äranägemisel selle lepingu ja sellega seotud kokkulepped loovutada muule isikule.